A kormányzás alapelvei 2022

Javaslat 4.

Mi, a demokrata ellenzéki szövetség alapítói – attól a szándéktól vezérelve, hogy 2022 ne

csak kormányváltás, hanem korszakváltás is legyen – azért egyesítettük erőinket,

hogy minden magyar embert szolgáló kormányt alakítsunk. Szövetségünk célja az, hogy

együttes erővel helyreállítsuk a demokráciát és a jogállamot, és elsöpörjük az

autokratikus rendszert. Pártpolitikai különbségek felett álló közös meggyőződésünk, hogy

a kormányzatnak részrehajlás nélkül, az igazságosság elve alapján minden magyar

szabadságán, biztonságán és jólétén kell munkálkodnia.

1. Önmagával békében élő nemzet

Valljuk, hogy a magyar nemzet része Magyarország minden polgára, és mindazok, akiket

bárhol is éljenek, saját választásuk, kultúrájuk, anyanyelvük köt a nemzet többi részéhez.

A nemzet közösségének alapja minden ember méltóságának és jogainak tisztelete. A

kormány feladatának és felelősségének tartjuk, hogy összekösse a nemzetet, hogy

társadalmi békét teremtsen, a magyar társadalomban máig elevenen élő történelmi

traumák begyógyításán dolgozzon, és hogy a külhoni magyarokat az általuk

meghatározott célok mentén szolgálja.

2. Demokratikus jogállam

Olyan köztársaságot akarunk, ahol a polgárok ellenőrzik a kormányt, és nem a kormány

a polgárokat. Olyan jogállamot, ahol a hatalom szolgálja a törvényt, és nem a törvény a

hatalmat. Olyan szabad országot, ahol szabad a sajtó, szabad a szólás és a gondolat,

szabad a tudomány, az oktatás és a művészet, ahol szabad a vallás és a lelkiismeret, de

ahol nincs szabadrablás és korrupció. Olyan demokráciát, ahol a polgárok értelmes

vitákban, eleven civil és helyi közösségekben, a politikai részvétel különböző fórumain, és

szabad, tisztességes és egyenlő feltételeket biztosító választásokon maguk alakítják az

ország jövőjét. Az államnak a lehető legtöbb szinten intézményesíteni kell az

érdekegyeztetést a politikai hatalmaskodás kordában tartására, védenie kell a családokat

és a helyi önkormányzatok autonómiáját, a nemzeti kultúrát és az ezeréves

hagyományainkat. Véget vetünk az oligarchák hatalmának, az uram-bátyám világnak,

leszámolunk a korrupcióval és megteremtjük a számonkérés jogszerű és hatékony

rendszerét; nem félünk csatlakozni az Európai Ügyészséghez. A törvényes rend államát

hozzuk létre, amelyben minden magyar polgárt azonos jogok és kötelezettségek illetnek

meg.

3. Jövőbe tekintő kormányzás

A kormánynak a jelen érdekei mellett, az ország és a bolygó jövőjét is szem előtt kell

tartania. Felismertük az ökológiai és klímaválság jelentőségét, és értjük annak a

felelősségét, hogy a jelen generáció az utolsó, amelynek még saját kezében van a sorsa,

ezért gátat vetünk a természet kizsákmányolásának. Olyan kormányzásra van szükség,

amely minden egyes döntését úgy hozza meg, hogy azt megvizsgálja fenntarthatósági

szempontból is. Olyan környezettudatos társadalom kialakítása a célunk, ahol a gazdaság

és a hétköznapi életünk szervezése is figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság

feltételeit. Megvédjük a természeti és az épített örökségünket, a közös kincseinket, a

velünk és a vadon élő állatokat. Célunk a magyar demográfiai válság kezelése, a népességfogyás

megállítása, azáltal, hogy minél több család számára legyen reális lehetőség a

felelős gyermekvállalás. A migráció kihívását csak a kiváltó okok, köztük a klímaválság

okozta katasztrófák és az erőszakos konfliktusok megszüntetésével lehet kezelni. Ebben

számítunk az európai együttműködésre, de a bevándorlással kapcsolatos döntéseket

továbbra is csak a nemzeti kormányok hozhatják meg. Megvédjük a határainkat,

fellépünk az illegális migráció, és az embercsempészet, emberkereskedelem minden

formája ellen.

4. Gondoskodó társadalom

Olyan társadalomért dolgozunk, amely nem hagyja magukra az időseket, a betegeket, a

szegényeket; ahol minden ember fontos és minden gyermek érték. Igazságos elosztási

rendszert teremtünk, amely az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a szociális

rendszerben mindenki számára elérhető szolgáltatásokat, közjavakat tesz

hozzáférhetővé, egyenlő esélyekkel. Kiutat kínálunk az egészségügy válságából, minden

magyar polgár számára színvonalas ellátást biztosítunk. Olyan társadalmat teremtünk,

amelyben nincsenek kiváltságosok, ahol a jobb helyzetben lévők hozzájárulnak ahhoz,

hogy az elesetteknek bővebbek legyenek a lehetőségeik. Olyan Magyarországért

dolgozunk, ahol a dolgozók megélnek a munkájukból, a nőknek a férfiakkal azonos fizetés

és megbecsülés jár, az idősek tisztességes nyugdíjat kapnak és az állam mindenki

számára garantálja a minimális létfeltételeket; ahol a legkisebb faluban is hozzá lehet

férni az alapvető szolgáltatásokhoz és ahol az emberek a szülőföldjükön boldogulni

tudnak: ahol senki nem kényszerül Magyarországot a kilátástalan életkörülményei miatt

elhagyni, és ahová érdemes hazajönni.

5. Igazságos gazdaság

Magyarország legfontosabb nemzeti kincse az emberi tudás és kreativitás. Az ország

gazdasági fejlődése, polgárai gyarapodása csak ezen alapulhat. Ehhez garantálni kell a

tisztességes versenyt, a környezetre vagy társadalomra káros gazdasági tevékenységeket

visszaszorító szabályozást és a jó minőségű, mindenki számára hozzáférhető állami

szolgáltatásokat. Bevonjuk a felső tízezret és a nagyvállalatokat a méltányos 

közteherviselésbe, támogatjuk a szolidáris gazdaság térnyerését, a gazdaság

demokratizálását, a szociális partnerek bevonását a döntésekbe. Tisztességes munkáért

tisztességes bér, tisztességgel ledolgozott életért tisztességes nyugdíj jár: a magyar

bérszínvonalnak meg kell közelítenie a nyugat-európai szintet. Meg kell szüntetni az

ország kettészakítottságát, támogatni a leszakadó térségek, régiók gyorsabb növekedését.

Az új munkahelyek teremtése, az ország fejlődése érdekében a kis- és

középvállalkozásokat ugyanúgy stratégiai partnernek tekintjük, mint a gazdaság többi

szereplőjét. A munkaügyi törvényeket úgy alakítjuk át, hogy azok mindig a gyengébb fél,

a dolgozók biztonságát erősítsék, és vállaljuk a munkavállalói jogok erősítését, az azt

csorbító szabályok (többek közt a „rabszolgatörvény”) eltörlését.

6. Európai Magyarország

Magyarországot Szent István óta a történelmi, kulturális és gazdasági kapcsolatai

egyaránt Nyugat felé húzzák: ott a helyünk, az európai népek egyenragú közösségében.

Tudjuk, hogy hazánk csak egy európai együttműködés keretei között, a többi nemzettel

közösen lehet sikeres a változó világban. Ez azonban nem kritikátlan alkalmazkodást

jelent: egyenrangú, a saját érdekeit és értékeit határozottan képviselő, konstruktív és

kompromisszumkész partnerként kell közreműködnünk az Unió jövőjének alakításában,

az ellentétek feloldásában, egy új európai kiegyezés kialakításában. Az európai értékeken

alapuló élet lehetőségét teremtjük meg az ország állampolgárainak. Nem leszünk

„másodrendű európaiak”: európai béreket, európai jólétet és európai jogokat akarunk

minden honfitársunknak.

Mi, a demokrata ellenzéki szövetség alapítói vállaljuk, hogy a demokratikus, szociálisan

igazságos, egyben környezet- és klímatudatos, összetartó Magyarországért fogunk dolgozni.