1.                Bevezető rendelkezések

 

1.1       Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

·       Érintettekről kezelt adatok köréről, és a

·       Érintett jogairól.

 

1.2       Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

 

1.3  Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

·       gondoskodik az adatok biztonságáról,

·       biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,

·       védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.

·       megfelelő technikai, informatikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.

 

2.         Adatkezelő

 

Az Adatkezelő:

Elnevezése:

Párbeszéd Magyarországért Párt

székhelye:

1015 Budapest, Batthyany utca 62.

cégjegyzék száma:

01-02-0015182

adószáma:

18511213-1-42

ügyvezető:

Karácsony Gergely Szilveszter társelnök

honlap:

https://parbeszedmagyarorszagert.hu

e-mail. cím:

info@parbeszedmagyarorszagert.hu

telefon:

+36-1-617-8809

NAIH azonosító:

 NAIH-70070/2013

 

3.         Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

 

3.1       Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli az Érintett személyes adatát.

 

3.2       Érintettekről kezelt adatok köre:

·       név

·       e-mail cím

·       telefonszám

·       lakcím / tartózkodási hely

·       születési dátum

·       politikai szimpátia ténye

 

3.3       Adatkezelés célja:

·       adatkezelő anyagi támogatása

·       célzott reklámcélú anyag (hírlevél) küldése

·       adatkezelőhöz, mint politikai párthoz történő csatlakozás

 

Az Adatkezelő, céltól eltérően nem kezeli az érintett személyes adatát.

 

3.4       Adatkezelés időtartama:

·       a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával egy időben köteles az Érintettről kezelt adatot a nyilvántartásából törölni.

 

4.         A Érintett jogai:

 

4.1       A róla kezelt adatok körét megismerni.

 

4.2       Tájékoztatást kapni:

·       az adatkezelés céljáról,

·     arról, hogy az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat

·       a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

 

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

4.3       A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

 

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti. 

 

4.4       A róla kezelt adatok törlését kérni.

 

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

·       melyekre a jövőben már nincs szükség,

·       melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást a Érintett visszavonta,

·       melyeket az Érintettről jogellenesen kezelt. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem hozzájárulás alapján kezel,

·       melyekre jogszabály kötelezi.

 

Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

 

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

·       az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,

·       avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá

·        tudományos,

·       történelmi kutatás,

·       statisztika és

·        közérdekű archiválás illetve

·       jogi igények érvényesítéséhez (pl: gyermektartás, munkaügyi per) miatt szükséges.

 

4.5       Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

 

Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő

·       adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

·       kérheti személyes adatainak helyesbítését,

·       kérheti a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

 

4.6       Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

·       a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,

·       ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de adatkezelés jogellenes,

·       ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

 

4.7       Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.

 

4.8       Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például új Adatkezelő részére továbbítsa.

 

5          Adatkezelő adatközlési joga

 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait harmadik személy részére nem adhatja át.

 

6          Adatkezelő adattovábbítási joga

 

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem továbbítja.

 

7          Érintett jogorvoslati joga

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig

default