Párbeszéd Magyarországért Párt

Adománygyűjtési és Adományszervezési Kódexe

 

A szabályozás hatálya, elvei és célja

 

A Párt az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Egyesülési törvény), a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényre (a továbbiakban Párttörvény) való hivatkozással adományszervezési tevékenységet végez és adományokat elfogad a megadott alapelvek szerint, célok elérése érdekében és feltételekkel.

 

A Kódexet a Párt Elnöksége fogadta el 2016. május 6. napján. A Kódex az elfogadásától kezdve határozatlan ideig hatályos.

 

A Kódex megfelel a jogszabályoknak és a Párt Alapszabályának.

A Kódexet a Párt Elnöksége szükség szerint, de legfeljebb az elfogadásától számított háromévente felülvizsgálja.

 

Jelen szabályozás hatálya kiterjed minden olyan eljárásra (és az azokban résztvevőkre), melynek során a Párt adományt szerez természetes személytől.

 

A Párt az alábbi alapelveknek megfelelően vesz át adományt és szervezi adományait:

 

a)      A Párt működésének törvényessége, valamint a jogszabályoknak való megfelelőség,

b)      Az adományok átlátható kezelése, az adományozók részére történő elszámolás

c)       Az adományok cél szerinti felhasználása.

 

A Párt adományozói magyar állampolgár természetes személyek lehetnek.

Adomány vizsgálata és elutasítása vagy visszautasítása

A Párt nem fogad el olyan támogatást, mely a támogatás nyújtását bármilyen feltételhez köti, vagy amely ellentétes az Alaptörvénnyel, a Párt Alapszabályával vagy a Párt Alapító Nyilatkozatával.

A Párt indokolás nélkül elutasíthatja a felajánlott adományt, különösen abban az esetben, ha az vagy annak körülményei vagy az adományozó személyi körülményei ütköznek a Párt Alapító Nyilatkozatában rögzített elveivel, illetve az adományozó személye, az adományozás módja, összege vagy tárgya nem fogadható el a Párt számára. A Párt abban az esetben is elutasíthatja a felajánlott adományt indokolás nélkül, ha a támogatás elfogadása a Párt jó hírnevét veszélyeztetné, különösen, ha az adomány vagy annak forrása olyan eredetű, amely ellentétes a Párt Alapító Nyilatkozatában rögzített elveivel.

 

A Párt, abban az esetben, ha az adományt elutasította volna, de az elutasítást megalapozó körülmény csak az adomány elfogadását követően jut tudomására, visszautasíthatja az adományt az adomány elfogadását követően is. Ebben az esetben a Párt visszautalja az adomány teljes összegét az adományozónak arra a bankszámlaszámára, amelyről az adomány érkezett, tárgyadomány esetén a tárgyat visszaszolgáltatja, illetve – amennyiben az már nincs meg – annak értékét visszautalja az adományozó bankszámlaszámára.

 

 

Abban az esetben, ha felmerül olyan körülmény, amely a felajánlott adomány elutasítását vagy a megszerzett adomány visszautasítását megalapozza, a Párt társelnöke vizsgálatot rendel el a gyanús körülmény felderítésére. Az átvilágítás módszeréről a Párt elnöksége dönt.

 

Adományozás módjai

 

Az adományozás megvalósulhat tárgy-, illetve pénzadományként. A pénzadomány az adományozó döntésétől függően lehet készpénzadomány vagy bankszámlára utalt adományösszeg, illeteve online formában a Barion Payment Zrt pénzügyi szolgáltató segítségével bankkártyás fizetéssel.

 

Adatkezelés

 

A támogatók pénzügyi és személyes adatait a Párt a 2011. évi CXII. számú, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek és jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Párt Adatvédelmi Nyilatkozattal rendelkezik, ezt a honlapján nyilvánosságra hozta. A Párt adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-70070/2013

Támogatások kezelése

 

A Párt a célhoz kötött támogatásokat elkülönítve kezeli.

A Párt a támogatások felhasználásáról minden esetben tájékoztatást nyújt a támogatóknak legalább évente egyszer, online hírlevél formájában.

A Párt a beérkezett adományok összegéről a hatályos törvényeknek megfelelően évente a párttörvény szerinti pénzügyi beszámolójában beszámol, és ezt a honlapján is nyilvánosságra hozza.

Nyilvánosság, átláthatóság

 

A Párt támogatást csak egyértelműen azonosítható személytől fogadhat el. A Párt számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege a közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek, és azokat a támogatás beérkezését követő harminc napon belül a Párt honlapján közzé kell tenni, ha a támogatás egyazon természetes személytől egyazon éven belüli összege az 500.000 forintot meghaladja.

A Párt az adományozók nevét rendszeresen nyilvánosságra hozza, amennyiben az adományozó nyilatkozattal rendelkezik hozzájárulásáról.

A Párt a www.parbeszedmagyarorszagert.hu weboldalon nyilvánosságra hozza jelen szabályzatát.

 

Az adományozók elfogadják jelen Kódex rendelkezéseit. 

 

Értelmező rendelkezések, fogalmak

 

            ·         adomány: az a pénzbeli vagy természetbeli juttatás, amelyet az adományozó az adományozott szervezet alapcéljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat

       A Párt számára az adott adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül átadott

o   támogatás,

o   juttatás,

o   térítés nélkül átadott eszköz(ök) könyv szerinti értéke vagy

o   térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

            ·         adománygyűjtés: az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa megfogalmazottak, alapcéljának elérése érdekében folytatnak

            ·         támogató/adományozó: Az adományt a Pártnak juttató természetes személy.

            ·         adományszervező: A Párt írásbeli felhatalmazásával adományért közbenjáró természetes személy.

            ·         Cél szerinti adományozás: az adományozás során az adományozó a Párt alapító okirata szerinti célt jelöl meg.

         ·       Szabadon felhasználható adományozás: Az adományozó nem jelöli meg adakozásának célját. Ebben az esetben az adomány a Párt működési célú tevékenység közvetlen költségeire, vagy egyéb közvetett költségekre fordítható.

 

Vonatkozó törvények és szabályozások

 

           ·         1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról

           ·         2011. évi CLXXV. törvény a egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

           ·         2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

           ·         2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

 

Jelen szabályzat a Párt elnökségének elfogadó határozata alapján lép hatályba 2016. május 9-én.

 

 

 

Budapest, 2016. május 5.

Letöltés: