Adatkezelési tájékoztató a Párbeszéd Magyarországért Párt által 2021. február 20-től 2022 február 20. napjáig szervezett online kampánnyal kapcsolatban

A Párbeszéd Magyarországért Párt 2021. február 20-től 2021. május 20. napjáig terjedő időtartamban petíció online aláírását (ahhoz való csatlakozást: továbbiakban: aláírás vagy csatlakozás) teszi lehetővé az érdeklődők számára.

A petíció szövege a következő:

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette a Nyugati pályaudvar körüli területet, hogy ott a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei valósuljanak meg. Tette mindezt annak ellenére,

  • hogy a fejlesztési terület a kerület és az egész belváros egyetlen olyan beépítetlen területe, amelyet zöld közterületként használhatna a lakosság, annak ellenére, hogy Terézvárosban az egy főre jutó zöldterület aránya az egyik legalacsonyabb a fővárosban. A kormány nem veszi figyelembe a területre és a környékre tervezett infrastrukturális beruházásokat, nem számol a zöldfelületi fejlesztésekkel, az átjárhatóság megteremtésével, gyalogos kapcsolatok kiépítésével, a kármentesítéssel és a közművesítéssel;

  • hogy a terület a Duna partjai, a budai Várnegyed és az Andrássy út Világörökség védőövezetének határán fekszik, és félő, hogy a világörökségi terület címet a védett városképre károsan ható jelenségek miatt az UNESCO az építkezés megkezdésével elveheti.

Mivel a tervezett beruházás a kerületben élők életét nagymértékben befolyásolja, elengedhetetlennek tartjuk a lakosság véleményének kikérését. Terézváros Önkormányzata a készülő Településfejlesztési Koncepcióban kiemelten foglalkozik a Nyugati pályaudvar rendező területének átmeneti hasznosításával, és azt támogatja, hogy a fejlesztés során közcélú funkciót kapjon a terület – azonban nem ilyen drasztikus beépítés mellett.

Írja alá a petíciót, ha Ön is azt szeretné, hogy a Cirkuszművészeti Központ helyett közpark és biciklis pihenőhely épüljön a belváros egyetlen – még – beépítetlen zöldterületén!

 

A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Adatkezelő (továbbiakban: Párbeszéd, vagy Adatkezelő) az online petíció érintettek általi aláírását követően az érintettek bizonyos adatait kezeli. Csak 18 éven felüli személyektől áll módunkban aláírást elfogadni.

Kizárólag a petíció aláírása

Amennyiben valaki csatlakozni kíván a petícióhoz (online alá szeretné írni), irányítószámát, a keresztnevét, vezetéknevét és az e-mail címét szükséges megadnia. Kérjük, hogy a csatlakozáshoz a valódi nevét és működő e-mail címet adjon meg, ezzel is kifejezve a célunk és szándékunk komolyságát. Adatkezelési okokból csak 18 éven felüli személyek csatlakozását tudjuk elfogadni, ezért az aláírónak nyilatkoznia kell, hogy betöltötte 18. életévét. Nyilatkozat hiányában az űrlap nem tölthető ki. Az aláíró nyilatkozik, hogy hozzájárul a megadott adatai kezeléséhez az adatgyűjtés lezártát követő 60 napig.

Az aláíró adatait nem hozzuk nyilvánosságra, azon semmilyen nyilvánosan hozzáférhető felületen nem fognak megjelenni. Az aláíró adatait az aláírás lezártát követő 60 napot követően minden további külön kérés nélkül töröljük.

Azért kérjük be a nevet és az e-mail címet, hogy ki tudjuk szűrni a duplikált aláírást. A név bekérése az aláírási szándék komolyságának biztosítéka számunkra.

Érdeklődői hozzájárulás (hírlevél feliratkozás)

Ha az aláíró azt szeretné, hogy a Párbeszéd őt érdeklődőként tartsa nyilván, az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy úgy kaphassanak közvetlenül a Párttól hírlevél útján közpolitikai információkat és tájékoztatásokat, hogy ehhez csak a legkevesebb adatot adja meg.

Ebben az esetben az aláírónak az erre vonatkozó mezőt kifejezetten be kell jelölnie. Ilyenkor az érdeklődő irányítószámát, nevét és e-mail címét megtartjuk az adatfelvételt követően. Ha valaki érdeklődőként regisztrál, rendszeresen informáljuk őt közpolitikai kérdésekről. Az irányítószámot annak érdekében kezeljük, hogy fel tudjuk mérni a szervezetünk területi támogatottságát, továbbá célzott, a lakóhelye szempontjából releváns információkról tudjuk tájékoztatni. A nevet pedig a kommunikáció személyesebbé tétele céljából tartjuk meg. Ebben az esetben a Párbeszéd a megadott adatokat (név, e-mail cím, irányítószám) mindaddig kezelni fogja, amíg az érintett az adatok törlését nem kéri. Adatkezelési okokból csak 18 éven felüli személyek csatlakozását tudjuk elfogadni, ezért az aláírónak nyilatkoznia kell, hogy betöltötte 18. életévét.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett által előterjesztett törlési kérelemig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai.

Az adatok felvétele során az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő tájékoztatást adjuk:

1. Az adatkezelő személye:

Párbeszéd Magyarországért Párt (Nyilvántartási szám: 01-02-0015182, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., e-mail: info@parbeszedmagyarorszagert.hu)

2. Az adatkezelés célja:

2.1. Kizárólag a petíció aláírása esetén: a petíció aláírásának célja, hogy a Párbeszéd az általa fontosnak tartott, aláírásra feltett kérdés társadalmi támogatottságát be tudja mutatni. Az éritettek e-mail címének gyűjtése ahhoz szükséges, hogy kétség esetén az Adatkezelő e-mail útján visszakérdezzen az aláíró személyére.

2.2. Érdeklődői hozzájárulás esetén: az érintett informálása közpolitikai kérdésekről.

3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett beleegyezése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

3.1. Az érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a Párbeszéd által erre rendszeresített online felületén közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

4. A kezelt adatok köre:

4.1. Kizárólag a petíció aláírása esetén: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, e-mail, az a tény, hogy az aláíró betöltötte a 18. életévét.

4.2. Érdeklődői hozzájárulás esetén: irányítószám, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, az a tény, hogy az aláíró betöltötte a 18. életévét.

5. Az adatfelvétel időtartama: 2021. február 20- 2021. május 20. napjáig.

6. Az adatkezelés időtartama:

6.1. Kizárólag a petíció aláírása esetén: a petíció aláírásának lezártát követő 60 nap.

6.2. Érdeklődői hozzájárulás (hírlevélre feliratkozás) esetén: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig terjed.

7. Személyes adatok megismerhetősége: személyes adatokat a Párbeszéd Magyarországért Párt ügyvezető szerve és kijelölt munkatársai ismerhetik meg.

8. Az érintettek köre: a petíciót vagy/és a érdeklődői nyilatkozatot (hírlevélre feliratkozás) vagy a szimpatizánsi nyilatkozatot aláíró személyek.

9. Az adatok tárolása: az Adatkezelő az adatokat online, felhő alapú szolgáltatás igénybevétele útján, az erre a célra kifejlesztett integrált intranetes rendszerben, bérelt szerveren tartja nyilván. (Az szerverek az Európai Unió területén találhatóak.)

10. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861.)

11. Az adatok – a 9-10. pontban körülírt felhő alapú szolgáltatón kívül – más részére továbbításra nem kerülnek.

12. Az érintettek joga, jogorvoslati lehetőségek.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a Párbeszéd Magyarországért Párt, Budapest 1525 Pf.: 90.; központi e-mail útján: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; az adatvédelmi tisztviselőn keresztül: karpati.jozsef@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: a Párbeszéd az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. A tájékozódáshoz való jog írásban, az ebben a pontba megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

Törléshez való jog: az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat.

Tiltakozás joga: ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok kezelését zárolni kell.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Párbeszéd Magyarországért Párt adatvédelmi tisztviselője: Dr. Kárpáti József, karpati.jozsef@parbeszedmagyarorszagert.hu

Közzététel időpontja: 2021. február 20.