Adatkezelési tájékoztató  a Párbeszéd Magyarországért Párt által 2021.  január 15-től 2021. április 30. napjáig szervezett online kampánnyal kapcsolatban

 

A Párbeszéd Magyarországért Párt 2021. január 15-től 2021. április 30. napjáig terjedő időtartamban petíció online aláírását (ahhoz való csatlakozást: továbbiakban: aláírás vagy csatlakozás) teszi lehetővé az érdeklődők számára.

A petíció szövege a következő:                         

„Egészséget, biztonságot, orvosi rendelőt! - Írd alá a petíciót!

A koronavírus uralja a hétköznapjainkat, az egészségügy a romokban hever és ekkor a kormány elveszi a betegellátásra szánt pénzeket. A II. kerületiektől 6 milliárd és a III. kerületiektől 3,3 milliárd forintot csoportosított át a Fidesz-KDNP, többek között “egyedi sportberuházásokra”.

A sokszor megígért és kormányrendeletbe is foglalt orvosi rendelőkről Varga Mihály, Fideszes képviselő és pénzügyminiszter bő egy éve még kampányolt a rendelők ígéretével. Varga hazudott, átverte és elárulta a szavazóit, és a Fidesz-kormánnyal karöltve megfosztotta a kerületieket ettől a létfontosságú, várva várt egészségügyi fejlesztéstől.

Ebből elég, az embereknek joguk van a megfelelő orvosi ellátáshoz, korszerű orvosi rendelőhöz, ezen nem lehet spórolni, ezt nem lophatják el!”

Kérjük vissza az orvosi rendelőket!”

A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Adatkezelő (továbbiakban: Párbeszéd, vagy Adatkezelő) az online petíció érintettek általi aláírását követően az érintettek bizonyos adatait kezeli. Csak 16 éven felüli személyektől áll módunkban aláírást elfogadni.

Kizárólag a petíció aláírása

Amennyiben valaki csatlakozni kíván a petícióhoz  (online alá szeretné írni),  a keresztnevét, vezetéknevét, irányítószámát és az e-mail címét szükséges megadnia. Kérjük, hogy a csatlakozáshoz a valódi nevét és működő e-mail címet adjon meg, ezzel is kifejezve a célunk és szándékunk komolyságát.  Adatkezelési okokból csak 16 éven felüli személyek csatlakozását tudjuk elfogadni, ezért az aláírónak nyilatkoznia kell, hogy betöltötte 16. életévét. Nyilatkozat hiányában az űrlap nem tölthető ki. Az aláíró nyilatkozik, hogy hozzájárul a megadott adatai kezeléséhez az adatgyűjtés lezártát követő 60 napig.

Az aláíró adatait nem hozzuk nyilvánosságra, azon semmilyen nyilvánosan hozzáférhető felületen nem fognak megjelenni. Az aláíró adatait az aláírás lezártát követő 60 napot követően minden további külön kérés nélkül töröljük. Ettől függetlenül az érintett bármikor kérheti adatai törlését.

Azért kérjük be a nevet és az e-mail címet, hogy ki tudjuk szűrni a duplikált aláírást. A név bekérése az aláírási szándék komolyságának biztosítéka is számunkra. Az irányítószámot annak érdekében kezeljük, hogy meg tudjuk állapítani, milyen területekről származó személyek támogatják a helyi ügyet.

Érdeklődői hozzájárulás

Ha az aláíró azt szeretné, hogy a Párbeszéd őt érdeklődőként tartsa nyilván, az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy úgy kaphassanak közvetlenül a Párttól közpolitikai információkat és tájékoztatásokat, hogy ehhez csak a legkevesebb adatot adja meg.

Ebben az esetben az aláírónak az erre vonatkozó mezőt kell bejelölnie. Ilyenkor csak az érdeklődő irányítószámát, nevét és e-mail címét tartjuk meg az adatfelvételt követően,  mely utóbbinak nem szükséges olyan szókombinációkat tartalmaznia, amelyből az érintett személyazonosságára lehet következtetni. Ha valaki csak érdeklődőként regisztrál, rendszeresen informáljuk őt közpolitikai kérdésekről. Az irányítószámot annak érdekében kezeljük, hogy célzott, a lakóhelye szempontjából releváns információkról tudjuk tájékoztatni. az érintettet, továbbá annak megismerése, hogy Pártunk munkája iránt milyen területeken lakók érdeklődnek.   A nevet pedig a kommunikáció személyesebbé tétele céljából tartjuk meg. Ebben az esetben a Párbeszéd a megadott adatokat (név, e-mail cím, irányítószám) mindaddig kezelni fogja, amíg az érintett az adatok törlését nem kéri. Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Adatkezelési okokból csak 16 éven felüli személyek csatlakozását tudjuk elfogadni, ezért az aláírónak nyilatkoznia kell, hogy betöltötte 16. életévét.

Tekintettel arra, hogy sem az ügy támogatása, sem az érdeklődői hozzájárulás nem jelenti feltétlenül azt, hogy az aláíró politikailag is kötődik a Párthoz, így a politikai szimpátia tényét ezekben az esetekben nem kezeljük.

Az adatok felvétele során az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő tájékoztatást adjuk:

1.         Az adatkezelő személye:

Párbeszéd Magyarországért Párt (Nyilvántartási szám: 01-02-0015182, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., e-mail: info@parbeszedmagyarorszagert.hu)

2.    Az adatkezelés célja:

2.1. Kizárólag a petíció aláírása esetén: a petíció aláírásának célja, hogy a Párbeszéd az általa fontosnak tartott, aláírásra feltett kérdés társadalmi támogatottságát be tudja mutatni.

2.2. Érdeklődői hozzájárulás esetén: az érintett informálása közpolitikai kérdésekről.

3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett beleegyezése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

4. A kezelt adatok köre:

4.1. Kizárólag a petíció aláírása esetén: vezetéknév, keresztnév,  irányítószám,  e-mail, az a tény, hogy az aláíró betöltötte a 16. életévét.

4.2. Érdeklődői hozzájárulás esetén: irányítószám, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, az a tény, hogy az aláíró betöltötte a 16. életévét.

5. Az adatfelvétel időtartama: 2021. január 15- 2021. április 30. napjáig.

6. Az adatkezelés időtartama:

6.1. Kizárólag a petíció aláírása esetén: a petíció aláírásának lezártát követő 60 nap. Az adatfelvétel lezártát követően további 60 napig azért kezeljük az adatokat, hogy azokat összegezzük, elemezzük, a megfelelő következtetéseket levonjuk, a duplikációkat kiszűrjük, az adatmegsemmisítést megfelelően előkészítsük. Pártunk legfeljebb egy elektronikus levélben az adatfelvétel lezártát követően, de a 60 napos perióduson belül megkeresheti az érintettet, köszönetét fejezheti ki az ügy támogatása kapcsán, és felhívhatja a figyelmét arra is, hogy amennyien továbbra is érdekli az ügy vagy Pártunk munkája, lehetősége van feliratkozni hírlevél szolgáltatásunkra is.  (Az eredeti céllal összegyeztethető, korlátozott adatkezelés.)

6.2. Érdeklődői hozzájárulás esetén: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig terjed.

7. Személyes adatok megismerhetősége: személyes adatokat a Párbeszéd Magyarországért Párt ügyvezető szerve és kijelölt munkatársai ismerhetik meg.

8. Az érintettek köre: a petíciót vagy a érdeklődői nyilatkozatot aláíró személyek.

9. Az adatok tárolása: az Adatkezelő az adatokat online, felhő alapú szolgáltatás igénybevétele útján, az erre a célra kifejlesztett integrált intranetes rendszerben, bérelt szerveren tartja nyilván.  (Az szerverek az Európai Unió területén találhatóak.)

10. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861.)

11. Az adatok – a 10-11. pontban körülírt felhő alapú szolgáltatón kívül – más részére továbbításra nem kerülnek.

12. Az érintettek joga, jogorvoslati lehetőségek.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a Párbeszéd Magyarországért Párt, Budapest 1525 Pf.: 90.; központi e-mail útján: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; az adatvédelmi tisztviselőn keresztül: karpati.jozsef@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: a Párbeszéd Magyarországért Párt az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtja. A tájékozódáshoz való jog írásban, az ebben a pontba megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően, a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával  – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban  van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és  információkhoz hozzáférést kapjon.

Törléshez való jog: az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat.

Tiltakozás joga: ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok kezelését zárolni kell.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Párbeszéd Magyarországért Párt adatvédelmi tisztviselője: Dr. Kárpáti József, karpati.jozsef@parbeszedmagyarorszagert.hu

Közzététel időpontja: 2021. január 15.