Adatkezelési tájékoztató a Párbeszéd Magyarországért Párt által 2020. szeptember 22-től 2020. november 15. napjáig szervezett online kampánnyal kapcsolatban

A Párbeszéd Magyarországért Párt 2020.  szeptember  22-től 2020. november 15. napjáig terjedő időtartamban petíció online aláírását (ahhoz való csatlakozást: továbbiakban: aláírás vagy csatlakozás) teszi lehetővé az érdeklődők számára.

A petíció szövege a következő:                         

Mi, budai zöldek az önkormányzattal közösen követeljük, hogy ne bontsák le, hanem tegyék nemzeti emlékhellyé a Bem József tér 3. szám alatt található Radetzky-laktanya épületét, és a műemléki védettségű épület sorsáról kizárólag a környéken élő lakosok bevonásával hozzanak döntéseket!

A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Adatkezelő (továbbiakban: Párbeszéd, vagy Adatkezelő) az online petíció érintettek általi aláírását követően az érintettek bizonyos adatait kezeli. Csak 16 éven felüli személyektől áll módunkban aláírást elfogadni.

Kizárólag a petíció aláírása

Amennyiben valaki csatlakozni kíván a petícióhoz  (online alá szeretné írni),  a keresztnevét, vezetéknevét, irányítószámát és az e-mail címét szükséges megadnia. Kérjük, hogy a csatlakozáshoz a valódi nevét és működő e-mail címet adjon meg, ezzel is kifejezve a célunk és szándékunk komolyságát.  Adatkezelési okokból csak 16 éven felüli személyek csatlakozását tudjuk elfogadni, ezért az aláírónak nyilatkoznia kell, hogy betöltötte 16. életévét. Nyilatkozat hiányában az űrlap nem tölthető ki. Az aláíró nyilatkozik, hogy hozzájárul a megadott adatai kezeléséhez az adatgyűjtés lezártát követő 60 napig.

Az aláíró adatait nem hozzuk nyilvánosságra, azon semmilyen nyilvánosan hozzáférhető felületen nem fognak megjelenni. Az aláíró adatait az aláírás lezártát követő 60 napot követően minden további külön kérés nélkül töröljük.

Érdeklődői hozzájárulás

Ha az aláíró azt szeretné, hogy a Párbeszéd őt érdeklődőként tartsa nyilván, az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy úgy kaphassanak közvetlenül a Párttól közpolitikai információkat és tájékoztatásokat, hogy ehhez csak a legkevesebb adatot adja meg az anonimitás érdekében. Ebben az esetben az aláírónak az erre vonatkozó mezőt kell bejelölnie. Ilyenkor csak az érdeklődő irányítószámát, keresztnevét és e-mail címét tartjuk meg az adatfelvételt követően,  mely utóbbinak nem szükséges olyan szókombinációkat tartalmaznia, amelyből az érintett személyazonosságára lehet következtetni. Ha valaki csak érdeklődőként regisztrál, rendszeresen informáljuk őt közpolitikai kérdésekről. Az irányítószámot annak érdekében kezeljük, hogy fel tudjuk mérni a szervezetünk területi támogatottságát, a keresztnevet pedig a kommunikáció személyesebbé tétele céljából tartjuk meg. Ebben az esetben a Párbeszéd a megadott adatokat (keresztnév, e-mail cím, irányítószám) mindaddig kezelni fogja, amíg az érintett az adatok törlését nem kéri. Adatkezelési okokból csak 16 éven felüli személyek csatlakozását tudjuk elfogadni, ezért az aláírónak nyilatkoznia kell, hogy betöltötte 16. életévét.

A Párbeszéd politikai pártként felhívja az érintettek figyelmét, hogy a személyes adatok kezelésekor általában következtetni lehet a politikai szimpátia tényére is, amely különleges adatnak minősül.

Az adatok felvétele során az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő tájékoztatást adjuk:

1. Az adatkezelő személye:

Párbeszéd Magyarországért Párt (Nyilvántartási szám: 01-02-0015182, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., e-mail: info@parbeszedmagyarorszagert.hu)

2.    Az adatkezelés célja:

2.1.  Kizárólag a petíció aláírása esetén: a petíció aláírásának célja, hogy a Párbeszéd az általa fontosnak tartott, aláírásra feltett kérdés társadalmi támogatottságát be tudja mutatni. Az éritettek e-mail címének gyűjtése ahhoz szükséges, hogy kétség esetén az Adatkezelő e-mail útján visszakérdezzen az aláíró személyére.

2.2. Érdeklődői hozzájárulás esetén: az érintett informálása közpolitikai kérdésekről

3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett beleegyezése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

4. A kezelt adatok köre:

4.1. Kizárólag a petíció aláírása esetén: vezetéknév, keresztnév,  irányítószám,  e-mail, az a tény, hogy az aláíró betöltötte a 16. életévét.

4.2. Érdeklődői hozzájárulás esetén: irányítószám, e-mail cím, keresztnév, a za tény, hogy az aláíró betöltötte a 16. életévét.

5. Az adatfelvétel időtartama: 2020.  szeptember  22-től 2020. november 15. napjáig

6. Az adatkezelés időtartama:

6.1. Kizárólag a petíció aláírása esetén: a petíció aláírásának lezártát követő 60 nap.

6.2. Érdeklődői hozzájárulás esetén: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig terjed.

7. Személyes adatok megismerhetősége: személyes adatokat a Párbeszéd Magyarországért Párt ügyvezető szerve és kijelölt munkatársai ismerhetik meg.

8. Az érintettek köre: a petíció aláíró személyek

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a Párbeszéd Magyarországért Párt, Budapest 1525 Pf.: 90.; központi e-mail útján: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; az adatvédelmi tisztviselőn keresztül: karpati.jozsef@parbeszedmagyarorszagert.hu.

10. Az adatok tárolása: az Adatkezelő az adatokat online, felhő alapú szolgáltatás igénybevétele útján, az erre a célra kifejlesztett integrált intranetes rendszerben, bérelt szerveren tartja nyilván.  (Az szerverek az Európai Unió területén találhatóak.)

11. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861.)

12. Az adatok továbbításra nem kerülnek.

13. Az érintettek joga, jogorvoslati lehetőségek.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk.

Tájékoztatáshoz való jog: a Párbeszéd Magyarországért Párt megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban, az 9. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően, a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával  – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban  van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és  információkhoz hozzáférést kapjon.

Törléshez való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat

Tiltakozás joga: ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Kártérítés és sérelemdíj: minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre lehet jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Párbeszéd Magyarországért Párt adatvédelmi tisztviselője: Dr. Kárpáti József, karpati.jozsef@parbeszedmagyarorszagert.hu

Közzététel időpontja: 2020. szeptember 22.  

default